Capaciteit en bekostiging

De Commissie voor Beroepsaangelegenheden (CvB) van de NVvR volgt de ontwikkelingen in de NZa-regelgeving, actualiseert de lijst van zorgactiviteiten met normtijden en 1x per jaar verschijnt de "Informatie van de CvB". Lopende het jaar worden wetenswaardigheden in Nieuws gepubliceerd.

Capaciteitsvraagstuk in de radiologie: Grenzen aan de zorg!

In nieuwe en aangepaste richtlijnen wordt een steeds zwaarder beroep gedaan op beeldvormend onderzoek en radiologische interventies, terwijl de capaciteit (apparatuur, laboranten, radiologen en ondersteuning) in de ziekenhuizen gelijk blijft of beperkt groeit. Vind hier het artikel in MemoRad van het NVvR bestuur i.s.m. de CvB en commissie Kwaliteit.

Handreiking Capaciteitsbegroting voor radiologie

De behoefte aan radiologische onderzoeken en interventies blijft toenemen. Hoe gaan we deze groeiende zorgvraag in aantallen, mogelijkheden en complexiteit opvangen? Lees hier over de Handreiking Capaciteitsbegroting Radiologie.

NVvR Zorgactiviteiten en registratierichtlijnen

De NZa Zorgactiviteitenlijst en NVvR Registratieregels bevat alle radiologische zorgactiviteiten (08-codes) met omschrijving, toelichting en normtijd. Deze registratielijnen zijn gedeeld met de NZa, die heeft laten weten dat ze in lijn liggen met de NZa-regelgeving.

In aanvulling hierop zijn Registratierichtlijnen Interventieradiologie opgesteld. Wanneer de interventieradioloog hoofdbehandelaar is, kunnen eigen DBC's/zorgproducten worden geregistreerd. Dit is met de vereenvoudiging van NZa-regelgeving rondom parallelle DBC's per 2020 nog beter mogelijk geworden. In antwoord op vele vragen over dit onderwerp is een Registratiewijzer eigen DBC's Interventieradiologie per 2021 opgesteld.

Informatie van de CvB bevat de jaarlijkse informatie van de CvB over nieuwe zorgactiviteiten, aandachtspunten in de registratie etc.

De CvB coördineert de wijzigingsverzoeken van de NVvR richting de NZa. De NZa-wijzigingsverzoeken kennen lange aanlooptijden, waarmee de NZa rust en stabiliteit wil nastreven.

Raad Beroepsbelangen en LOGEX

In de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) zijn alle wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten vertegenwoordigd. De Raad kent een werkgroep Verdeelmodel vanwaaruit contact wordt onderhouden met LOGEX over het onderhoud van de normtijden en hun benchmark model. Vanuit radiologie/de CvB wordt al enige jaren aangedrongen om te komen tot een oplossing voor interdisciplinaire vergelijking en 'groei'- en 'krimp'-specialismen in de LOGEX-systematiek. In 2021 is opnieuw toegezegd dat hiernaar gaat worden gekeken. De FMS heeft in dat jaar een Handreiking Doorontwikkeling benchmarking naar capaciteitsbegrotingsmodel gepubliceerd.

Andere activiteiten rondom de LOGEX-benchmark: 

Registratiewijzer FMS

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een Registratiewijzer, die jaarlijks wordt geactualiseerd en gepubliceerd op de FMS-website. De Registratiewijzer is gebaseerd op de circulaires en beleidsregels van de NZa over de bekostiging van medisch specialistische zorg en bevat definities en regels voor het registreren van zorgactiviteiten, DBC-zorgproducten, etc. en veelgestelde vragen daarover.

Veelgestelde vragen aan de CvB

Hier zijn veelgestelde vragen aan de CvB te vinden over capaciteit, registratie en bekostiging, zoals o.a. over de Capaciteitsbegroting, LOGEX benchmark, normtijden, registratie van MDO's en herbeoordelingen/second opinions.