Voor Opleiders

Hier vindt u informatie die interessant is voor opleiders radiologie. Bent u docent bij NVvR-activiteiten en wilt u onkosten declareren? Ga dan naar het declaratieformulier van de NVvR.

Met ingang van 1 januari 2023 is het nieuwe opleidingsplan ORANGE van kracht. 
Aios die in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 zijn gestart met hun opleiding volgens het Corona-opleidingsplan konden, in overleg met hun opleider, tot 1 juli 2023 overstappen naar ORANGE.

Opleidersvergadering

Jaarlijks vindt in januari een opleidingsvergadering plaats, waar diverse aspecten rondom opleiding besproken worden. Voor deze vergadering worden alle opleiders en de besturen van de NVvR-commissies die betrokken zijn bij opleidingen radiologie uitgenodigd. 

Visitatie

Een opleidingsvisitatie is bedoeld om de kwaliteit van de opleiding tot radioloog te bewaken en indien nodig te verbeteren. De visitatie is dan ook uitermate geschikt om verbeterpunten in een opleiding aan te geven. Zowel de aios als de opleiders kunnen baat hebben bij een goede visitatie.

Aanvraag tussentijdse erkenningen

Erkende opleidingen radiologie kunnen bij RGS tussentijdse erkenning aanvragen voor differentiatieonderdelen radiologie en voor uitbreiding van de erkenning algemene radiologie met Nucleaire geneeskunde, onder voorwaarde dat voldaan is aan de hiervoor gestelde eisen in het Kaderbesluit CCMS en het huidige specifiek besluit (SB) radiologie. 

Richtlijn aanvraag tussentijdse erkenningen Interventieradiologie

Het Concilium heeft in januari 2016 samen met het bestuur van de sectie Interventieradiologie (NVIR) een regeling vastgesteld voor de uitvoering van de differentiatie-opleiding Interventieradiologie, die in Hora en Corona van elkaar verschillen. In de richtlijn wordt een toelichting daarop gegeven. 

Standpunt Concilium Radiologicum aanvragen erkenning volledige opleiding Radiologie

In de vergadering van 9 juni 2022 heeft het Concilium haar standpunt uit 2020, dat uitbreiding van het aantal volledige opleidingen Radiologie in Nederland niet wenselijk is, opnieuw besproken en gewogen. Het Concilium staat nog steeds achter dit standpunt.

Rekenmodel opleidingsverkorting Corona opleiding

In dit Conciliumdocument is een rekenmodel opgenomen, waarin de korting is weergegeven voor aios die vooraf radiologie of nucleaire geneeskunde hebben gedaan. 

Dedicated schakeljaar

In het kader van de individualisering van de opleidingsduur heeft het CGS mogelijkheden gecreëerd om ervaringen opgedaan in het schakeljaar (het laatste jaar van de artsopleiding), onder bepaalde voorwaarden mee te laten tellen voor de specialistenopleiding. Dit wordt ook wel het dedicated schakeljaar genoemd.

Richtlijn buitenlandstages

De regelgeving van het Kaderbesluit is niet heel precies over een buitenlandstage. Daarom heeft het Concilium Radiologicum in haar vergadering van 14 februari 2013 een aanvullende notitie opgesteld, die in de vergadering van 6 december 2018 is geactualiseerd.

Notitie 'Differentiantenstages cardiologie en radiologie'

Bij instemming van de Concilia van NVVC en NVvR/NVNG en de Algemene Vergadering van 27 juni 2019 worden deze stages als facultatieve opleidingsonderdelen opgenomen in het landelijk opleidingsplan (LOP) van respectievelijk de cardiologie en de radiologie.

Overzicht opleidingskosten

Een overzicht van alle opleidingskosten per aios, geactualiseerd en goedgekeurd door het Concilium Radiologicum in haar vergadering van 21 september 2023. De opleidingskosten zijn weergegeven per fulltime jaar, bij parttime dienstverband naar rato te berekenen.

Portfolio voor aios

Het bijhouden van een portfolio is voor alle aios verplicht. Dit mag zowel op papier als digitaal (Vrest). Voor de visitatie wordt bijvoorbeeld aan de opleidingskliniek een gegevensdocument gestuurd waarin gevraagd wordt om in een specifiek format de radiologische verrichtingen van alle aios op te geven. Het portfolio kan de basis daarvoor zijn.

Definitie Diensttijd

Binnen het Concilium bleek er behoefte te bestaan aan het definiëren van de diensttijd voor aios. De notitie 'Definitie diensttijd' is door het Concilium geaccordeerd in de vergadering van 8 maart 2018.

Dienst en opleiding niet-reguliere werktijden

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom de diensten van aios, het handhaven en het berekenen van de dienstpercentages. De notitie 'Dienst en opleiding op niet-reguliere werktijden', die op 21 november 2019 door het Concilium akkoord is bevonden, is tot stand gekomen na advies te hebben ingewonnen bij de FMS en de Jonge Specialist.

Instellingsoverstijgende opleidingsinformatie

Vanuit de Federatie Medisch Specialisten (FMS) is, in nauwe samenwerking met een grote groep opleiders, aios en opleidingsondersteuners, de website www.medischevervolgopleidingen.nl ontwikkeld. Hier is instellingsoverstijgende opleidingsinformatie te vinden over o.a. opleidingsplannen, EPA's, landelijke regelgeving en financiering.