Vakgebied

Het vakgebied van de radioloog is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe beeldvormende technieken worden toegevoegd, er is subspecialisatie en andere (para)medici verdiepen zich in beeldvorming (echo, CT, MRI). Hoe kijkt de radioloog naar zijn eigen vakgebied en de eisen die hij hierbij aan zichzelf stelt in termen van opleiding, kwaliteit en goede praktijkvoering?

Functioneringsvragen en (her)beoordelingen

Op het gebied van functioneringsvragen en (her)beoordelingen zijn er binnen de NVvR meerdere initiatieven:
- Herbeoordeling van radiologisch onderzoek bij klachtensituaties: Commissie Expertise
- Behandeling van functioneringsvraag radioloog: Vertrouwenscommissie
- Kennisdeling tuchtrechtzaken: Werkgroep Tuchtrecht

Andere beroepsgroepen actief op het radiologisch vakgebied

Visie/consensusdocument taakherschikking in de radiologie
Informatie over de Zelfstandige bevoegdheid physician assistant
Zie ook de websites van NVMBR (MBB'-ers), NVKF (klinisch fysici) en NAPA (p.a.'s)

Zowel in de praktijk als in de opleiding van andere beroepsgroepen is er (toenemende) belangstelling voor echografie. In 2018 is hierover de beleidsnotitie Echografie niet uitgevoerd door, noch onder supervisie van een radioloog opgesteld. 

Diverse dossiers

White paper samenwerking NVNG-NVvR (2017)

De rol van de radioloog in 2020 (2016)

Echografie (2015)

Total body scan (2008, 2015)

Teleradiologie (2013)

Good Clinical Practice (2012)

Visie/consensusdocument Physician Assistant (PA) (2021)