Kwaliteitsbeleid

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de radiologie in het bijzonder, maken het van groot belang dat de NVvR een actueel, gedragen en integraal kwaliteitsbeleid voert. De NVvR commissie kwaliteit coördineert en bewaakt de uitvoering van dit beleid.

Kwaliteitsbeleid

Het beleidsplan kwaliteit 2022-2027 beschrijft de belangrijkste doelstellingen en actiepunten voor de commissie kwaliteit in de komende jaren. De missie van dit kwaliteitsbeleid is het ‘vergroten van kennis, betrokkenheid en draagvlak van kwaliteitsdossiers’. Het beleid wordt door de commissie aangescherpt en aangepast naar de nieuwste inzichten en behoeften. Zij stelt hiervoor jaarlijks een jaarplan op met geplande activiteiten en projecten. Het is een levend document.
Klik hier voor de actuele samenstelling en de jaarverslagen van de commissie.​
Meer informatie over het richtlijnenbeleid van de NVvR is opgenomen op de pagina richtlijnen.
Meer informatie over lopende en afgeronde kwaliteitsprojecten is te vinden achter inlog op de pagina kwaliteitsprojecten.

Netwerk kwaliteit

Interne communicatie naar leden over kwaliteitsdossiers van de NVvR vindt plaats via een digitaal netwerk kwaliteit.  
Geïnteresseerde radiologen zijn welkom om hierbij aan te sluiten.

Functioneringsvragen en (her)beoordelingen

Op het gebied van functioneringsvragen en (her)beoordelingen zijn er binnen de NVvR meerdere initiatieven:
- Herbeoordeling van radiologisch onderzoek bij klachtensituaties: Commissie Expertise
- Behandeling van functioneringsvraag radioloog: Vertrouwenscommissie
- Kennisdeling tuchtrechtzaken: Werkgroep Tuchtrecht

De groene radioloog

De werkgroep duurzaamheid brengt initiatieven rondom duurzaamheid binnen de radiologie in kaart en doet een aanzet tot het delen en gezamenlijk oppakken van onderwerpen. Zie ook de beleidsnotitie duurzaamheid radiologie en meer informatie over de groene radioloog.