Handreiking Capaciteitsbegroting voor radiologie

De behoefte aan radiologische onderzoeken en interventies blijft toenemen. Hoe gaan we deze groeiende zorgvraag in aantallen, mogelijkheden en complexiteit opvangen? Het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat voor Prinsjesdag gereed moet zijn, lijkt hier voor de medisch specialistische zorg nog geen antwoorden op te gaan geven. Intussen wordt er in ziekenhuizen vooruitgekeken naar volgend jaar en geprobeerd via een capaciteitsbegroting voor de patiëntenzorg tot een verdeling van mensen en middelen te komen.

Met de Handreiking Capaciteitsbegroting Radiologie wil het NVvR bestuur aan de vakgroepen/afdelingen radiologie steun en suggesties geven om in het ziekenhuis/MSB aandacht te vragen voor voldoende radiologie in de capaciteitsbegroting. De handreiking is de afgelopen periode tot stand gekomen in het kader van de uitwerking van de strategische visie en naar aanleiding van vragen over de toegenomen werklast en ontoereikende formatie. Op landelijk niveau, zoals bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van richtlijnen, blijft het NVvR bestuur aandacht vragen voor de impact op de radiologische praktijk. Op lokaal niveau zullen echter de afspraken over de verdeling en verschuiving van mensen en middelen moeten worden gemaakt. Deze handreiking kan daarbij behulpzaam zijn om vanuit de vakgroep/afdeling radiologie de gewenste gespreksonderwerpen op tafel te krijgen.