Wetenschapsbeleid

De NVvR vervult een platformfunctie voor het delen en agenderen van ontwikkelingen op gebied van “wetenschap en innovatie” en zoekt daarin samenwerking met specialisten van aanpalende vakgebieden. De commissie wetenschap en het Radiologie Research Fonds dragen bij tot verdere ontwikkeling en inbedding van het wetenschapsbeleid.

Commissie Wetenschap

Om innovatieonderzoek en zorgevaluatieonderzoek binnen de NVvR te borgen is in 2019 een commissie wetenschap opgericht. De taakopdracht en samenstelling van deze commissie zijn beschreven in een reglement. Klik hier voor de huidige leden en de jaarverslagen van de commissie.
In het visiedocument worden de doelstellingen van de commissie beschreven, en de speerpunten voor 2020-2023. Dit visiedocument is een ‘levend’ document dat jaarlijks wordt geëvalueerd en waar nodig kan worden bijgesteld. 

Zorgevaluatie

Met zorgevaluatie wordt bestaande zorg geëvalueerd en antwoord gegeven op de vraag welke zorg het meest effectief is. Het uiteindelijke doel is dat zorgevaluatie een integraal onderdeel vormt van de dagelijkse zorg en zo continu bijdraagt aan de effectieve en doelmatige inzet van zorg en bovenal kwaliteit van leven en welzijn van patiënten.
Bij calls voor zorgevaluatieonderzoek van bv het ZonMw programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) waarbij kennisvragen uit de kennisagenda radiologie kunnen worden ingediend, heeft de NVvR een coördinerende rol.
Mogelijkheden voor onderzoekssubsidies worden via de website en nieuwsbrief met de leden gedeeld. Openstaande subsidieoproepen van ZonMw zijn ook hier te vinden.

Veldnorm zorgevaluatie

Om de opstart en uitvoering van zorgevaluaties te versnellen is sinds 2023 de Veldnorm Toetsing en Kwaliteitsborging Zorgevaluaties van kracht.
Met deze veldnorm is het niet meer nodig dat zorgevaluaties dezelfde uitgebreide procedures doorlopen als onderzoek naar nieuwe of experimentele behandelingen. Studies kunnen zo sneller worden opgestart en onnodige administratielast voor onderzoekers wordt voorkomen.
Wetenschappelijke verenigingen beoordelen of de te onderzoeken zorg binnen de zorgevaluatie daadwerkelijk bestaande zorg is. Binnen de NVvR is dit belegd bij de commissie wetenschap.

Steunbrief

 

 

Leden kunnen bij de commissie wetenschap een steunbrief aanvragen t.b.v. een subsidieaanvraag voor wetenschappelijk onderzoek. De beleidsnotitie steunbrieven wetenschappelijk onderzoek beschrijft het beleid rondom het verstrekken van deze steunbrieven.

Netwerkvorming

De commissie wetenschap verkent de mogelijkheden tot netwerkvorming binnen wetenschappelijk onderzoek.
Samen met meerdere wetenschappelijke verenigingen en het kennisinstituut is het adviesrapport ‘Netwerkvorming voor zorgevaluatie (2022)’ opgesteld, waarin concrete handvatten worden beschreven voor het vormen van netwerken voor zorgevaluatieonderzoek.

Radiologie Research Fonds

Technische innovatie is een van de belangrijkste pijlers onder het bestaansrecht van de radiologie. Door forse bezuinigingen en verhoogde klinische werkdruk is het steeds uitdagender geworden om innovatief technisch-wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van medische beeldvorming. Daarnaast is er steeds minder tijd en aandacht voor wetenschappelijk onderzoek in het algemeen tijdens de opleiding tot radioloog. Om deze ontwikkelingen te keren heeft de NVvR een Radiologie Research Fonds ingesteld, ter ondersteuning van technisch innovatief onderzoek op het gebied van medische beeldvorming. Inmiddels zijn beurzen toegekend in 2018, 2020 en 2022. In 2024 zal er geen nieuwe ronde starten. Een eventuele nieuwe call wordt gecommuniceerd via de NVvR nieuwsbrief en deze webpagina. Klik hier voor meer informatie over het RRF en hier voor de toegekende projecten.

Position paper 

De NVvR is betrokken geweest bij het opstellen van het position paper van FMS "de medisch specialist in de rol van wetenschapper (2017)" .