Wetenschapsbeleid

De NVvR vervult een platformfunctie voor het delen en agenderen van ontwikkelingen op gebied van “wetenschap en innovatie” en zoekt daarin samenwerking met specialisten van aanpalende vakgebieden. De commissie wetenschap en het Radiologie Research Fonds dragen bij tot verdere ontwikkeling en inbedding van het wetenschapsbeleid.

Commissie Wetenschap

Om innovatieonderzoek en zorgevaluatieonderzoek binnen de NVvR te borgen is in 2019 een commissie wetenschap opgericht. De taakopdracht en samenstelling van deze commissie zijn beschreven in een reglement. Klik hier voor de huidige leden en de jaarverslagen van de commissie.
In het visiedocument worden de doelstellingen van de commissie beschreven, en de speerpunten voor 2020-2023. Dit visiedocument is een ‘levend’ document dat jaarlijks wordt geëvalueerd en waar nodig kan worden bijgesteld. 

Zorgevaluatie

Zorgevaluatieonderzoek evalueert de kosteneffectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde zorg. Continue evaluatie van medisch handelen is essentieel voor zinnige, effectieve en efficiënte patiëntenzorg, en komt het algemeen maatschappelijk belang ten goede. Bij calls voor zorgevaluatieonderzoek waarbij geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda kunnen worden ingediend, heeft de NVvR een coördinerende rol.
Mogelijkheden voor onderzoekssubsidies worden via de website en nieuwsbrief met de leden gedeeld. Openstaande subsidieoproepen van ZonMw, waaronder het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), zijn ook hier te vinden.

Veldnorm zorgevaluatie

Om de opstart en uitvoering van zorgevaluaties te versnellen is door de partijen uit het Hoofdlijnenakkoord de Veldnorm Toetsing en Kwaliteitsborging Zorgevaluaties vastgesteld.
Met deze nieuwe veldnorm is het niet meer nodig dat zorgevaluaties dezelfde uitgebreide procedures doorlopen als onderzoek naar nieuwe of experimentele behandelingen. Hierdoor kunnen zorgevaluaties sneller worden opgestart en wordt onnodige administratielast voor onderzoekers verminderd. De veldnorm is vanaf 1 maart 2023 van kracht. 
Wetenschappelijke Verenigingen zijn in dit proces betrokken, omdat van hen gevraagd wordt te beoordelen of de te onderzoeken zorg binnen de zorgevaluatie daadwerkelijk bestaande zorg is. Voor de NVvR wordt deze procedure in de loop van 2023 ingericht door de Commissie Wetenschap.

Steunbrief

 

 

Leden kunnen bij de commissie wetenschap een steunbrief aanvragen t.b.v. een subsidieaanvraag voor wetenschappelijk onderzoek. De beleidsnotitie steunbrieven wetenschappelijk onderzoek beschrijft het beleid rondom het verstrekken van deze steunbrieven.

Netwerkvorming

De commissie wetenschap verkent de mogelijkheden tot netwerkvorming binnen wetenschappelijk onderzoek.
Samen met meerdere wetenschappelijke verenigingen en het kennisinstituut is het adviesrapport ‘Netwerkvorming voor zorgevaluatie (2022)’ opgesteld, waarin concrete handvatten worden beschreven voor het vormen van netwerken voor zorgevaluatieonderzoek.

Radiologie Research Fonds

Technische innovatie is een van de belangrijkste pijlers onder het bestaansrecht van de radiologie. Door forse bezuinigingen en verhoogde klinische werkdruk is het steeds uitdagender geworden om innovatief technisch-wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van medische beeldvorming. Daarnaast is er steeds minder tijd en aandacht voor wetenschappelijk onderzoek in het algemeen tijdens de opleiding tot radioloog. Om deze ontwikkelingen te keren heeft de NVvR een Radiologie Research Fonds ingesteld, ter ondersteuning van technisch innovatief onderzoek op het gebied van medische beeldvorming. Inmiddels zijn beurzen toegekend in 2018, 2020 en 2022. Een nieuwe ronde zal worden gecommuniceerd via de NVvR nieuwsbrief en deze webpagina. Klik hier voor meer informatie over het RRF en hier voor de toegekende projecten.

Position paper 

Dhr. prof. dr. H.J. (Hildo) Lamb is als NVvR bestuurslid wetenschap betrokken geweest bij het opstellen van het position paper van FMS "de medisch specialist in de rol van wetenschapper (2017)" .