Praktijk & beroep

Onder "Praktijk & beroep" is voor de (aankomend) radioloog informatie te vinden over onderwerpen bij de beroepsuitoefening zoals registratie & bekostiging, straling en vacatures.

Hier staan vacatures voor radiologen (in opleiding), die het bureau van de NVvR ontvangt met het verzoek tot plaatsing. Voor de volledige functieomschrijving wordt doorverwezen naar de website waar de vacature is gesteld.
De Commissie voor Beroepsaangelegenheden (CvB) van de NVvR volgt de ontwikkelingen in de NZa-regelgeving, actualiseert de lijst van zorgactiviteiten met normtijden en 1x per jaar verschijnt de "Informatie van de CvB". Lopende het jaar worden wetenswaardigheden in Nieuws gepubliceerd.
Het vakgebied van de radioloog is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe beeldvormende technieken worden toegevoegd, er is subspecialisatie en andere (para)medici verdiepen zich in beeldvorming (echo, CT, MRI). Hoe kijkt de radioloog naar zijn eigen vakgebied en de eisen die hij hierbij aan zichzelf stelt in termen van opleiding, kwaliteit en goede praktijkvoering?
In de Leidraad Expertiseprocedure bij radiologisch onderzoek ten behoeve van een klachtensituatie elders staat beschreven wanneer en hoe externe partijen (aansprakelijkheidsverzekeraars, klachtencommissie van ziekenhuis, etc.) een beroep kunnen doen op de expertise van de NVvR. De onafhankelijkheid en deskundigheid van de NVvR als wetenschappelijke vereniging dient daarbij als waarborg voor een zorgvuldige en uniform uitgevoerde herbeoordelingsprocedure, die hieronder globaal wordt weergegeven.
Hieronder is informatie over Straling opgenomen, zowel voor radiologen als andere geïnteresseerden.
Vanuit de Green Deal 3.0 (2022) is duurzaamheid een actueel thema binnen de gezondheidszorg geworden. Vanuit de radiologie wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan onder andere ziekenhuisafval, verbruik van energie en medicijnresten in water. Het verduurzamen van afdelingen radiologie in Nederlandse ziekenhuizen is zeer essentieel voor de toekomst. We moeten gezamenlijk aan de slag met de medewerkers van onze afdelingen. Inmiddels zijn er al verschillende mooie initiatieven ontstaan en doorgevoerd in Nederlandse ziekenhuizen. Duurzaamheid wordt steeds meer als thema ingebed in de visie en strategie van de NVvR.

Documenten Praktijk & beroep

15 november, 2018
Van NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden Echografie
4 juni, 2015
Van NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden Echografie laborant
4 juni, 2015
Type Advies
Trefwoorden beelduitwisseling ICT
4 juni, 2015
Van NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden Echografie Proces radioloog