Thoraxradiologie

De sectie Thoraxradiologie richt zich op de radiologie van de thoraxorganen met bijzondere aandacht voor de longen. De focus ligt op beeldvorming van aandoeningen van het longparenchym, mediastinum en de thoraxwand. Inhoudelijk is er overlap met de secties Cardiovasculaire radiologie en Acute radiologie. De sectie heeft circa 250 leden.

Algemene informatie

De sectie thoraxradiologie (thoraxsectie) is een orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) en richt zich op de radiologie van de thoraxorganen, met bijzondere aandacht voor de longen. De belangrijkste focus van de thoraxsectie betreft de beeldvorming van de aandoeningen van het longparenchym, luchtwegen, mediastinum en de thoraxwand. Inhoudelijk is er overlap met de sectie cardiovasculaire radiologie (bv longembolieën en pulmonale hypertensie geassocieerd met diffuse longziekten), alsook met de sectie acute radiologie (traumatische thoraxafwijkingen). De overlap wordt door deze secties onderkend en er wordt gestreefd naar een gemeenschappelijke visie en samenwerking voor overlappende ziektebeelden. Door de invoering van het Corona model (2015) voor de opleiding tot radioloog is de samenwerking met de sectie cardiovasculaire radiologie al in belangrijke mate geformaliseerd. Zo wordt er een gemeenschappelijke differentiatie cardiothoracale radiologie aangeboden.
De thoraxsectie is één van de jongste secties van de NVvR; ze werd opgericht in Utrecht op 10 januari 2008. Op basis van invitatie waren er uiteindelijk 18 collega’s aanwezig. Zoals elke sectie van de NVvR heeft de thoraxsectie reglementen conform de andere secties van de NVvR, toegespitst op de aspecten die specifiek zijn voor de thoraxsectie. Inmiddels is het ledenbestand gegroeid naar meer dan 230 leden (januari 2017).

Een belangrijk doel van de thoraxsectie is het behartigen en het naar buiten profileren van de professionele belangen van de radiologen die werkzaam zijn binnen de thoraxradiologie. Verder heeft zij tot doel het onderhouden en bevorderen van de kwaliteit van de door radiologen uitgevoerde verrichtingen op het terrein van de thoraxradiologie. 

Een belangrijke opdracht voor nu en de toekomst is het onderhouden en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs en de opleiding in de thoraxradiologie. Omdat de differentiatiefase volledig valt onder het Concilium zal de nadruk voor de sectie liggen bij de common trunk en het fellowship. Voor wat betreft dit laatste zal de thoraxsectie ook nauw samenwerken met de cardiovasculaire sectie om te komen tot een gemeenschappelijk fellowship.

Geïnteresseerde collega’s met belangstelling voor de thoraxradiologie, die graag actief willen bijdragen aan het onderhouden en bevorderen van de kwaliteit van de thoraxradiologie in Nederland, zijn van harte uitgenodigd zich bij de thoraxsectie aan te sluiten. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de leden van het bestuur.

Lidmaatschap

Leden van de thoraxsectie moeten lid zijn van de NVvR en ervaring, interesse en kennis hebben van de thoraxradiologie. De sectie staat open voor alle aios, met en zonder differentiatie thoraxradiologie. Zij kunnen gedurende de opleiding gebruik maken van het aspirant lidmaatschap.

Het buitengewoon lidmaatschap staat open voor overige medische specialisten en academici (nucleair geneeskundigen, fysici, biochemici, epidemiologen, longartsen, etc.) die werkzaam zijn op het gebied van beeldvorming van de thorax. Buitengewone leden worden voorgedragen aan het bestuur. Toelating is ter beoordeling aan het bestuur.

Alle leden van de sectie hebben stemrecht, behoudens buitengewone leden. Aspirantleden worden uitgesloten van stemrecht wanneer zaken betreffende de opleiding of examen ter stemming worden gebracht.

De sectie heft geen contributie. Derhalve is er ook geen automatisch lidmaatschap van de European Society of Thoracic Imaging (ESTI). Echter, het belang van lidmaatschap van de ESTI wordt onderkend en van harte aanbevolen.

Nog geen sectielid? Klik op onderstaande link (alleen zichtbaar na inloggen).

Documenten Thoraxradiologie

Er zijn geen documenten gevonden die voldoen aan deze criteria.