Subsidieronde ZE&GG–ZonMw voor vragen uit de kennisagenda

Altijd al samen met collega’s, van zowel academische als niet-academische afdelingen radiologie, willen bijdragen aan onderzoek, of toe aan nieuw onderzoek? Tot dinsdag 18 april kan een projectidee worden ingediend voor zorgevaluatieonderzoek op basis van kennisagenda's van de wetenschappelijke verenigingen. De NVvR denkt dat door een zo breed mogelijke samenwerking, in bijvoorbeeld het aanleveren van (patiënt)gegevens, de potentie van het radiologisch onderzoeksgebied tot het uiterste kan worden benut. Om dergelijke initiatieven op dit vlak te stimuleren is voor projectideeën van kennisagenda’s van wv’-en bovendien subsidiegeld beschikbaar. Na de kennisagenda radiologie 2018-2022 wordt momenteel hard gewerkt aan afronding van de kennisagenda radiologie 2023-2027. Verwijzing naar een kennisvraag uit de oude dan wel de nieuwe kennisagenda is voorwaarde voor een subsidie ZE&GG-ZonMw ronde 2023.

NVvR Netwerkbijeenkomst wetenschap binnen de radiologie - TEAM-UP!

Kom op maandag 3 april van 16:00 tot 20:00 uur naar de NVvR Netwerkbijeenkomst - TEAM UP! in Utrecht waar de kennisagenda radiologie 2023-2027 zal worden gepresenteerd en iedereen wordt uitgenodigd om de geprioriteerde kennisvragen uit te werken tot onderzoeksvoorstellen. Inschrijving voor deze bijeenkomst verloopt via https://inschrijven.radiologen.nl waar binnenkort ook het hele programma te vinden zal zijn.

De geprioriteerde kennisvragen zorgevaluatie voor de nieuwe kennisagenda zijn in het kort: 

 • Wat is de kosteneffectiviteit van de radioloog als poortspecialist?
 • Hoe kan het overdoen van radiologisch onderzoek worden beperkt met het delen van beelden en/of protocollen?
 • Hoe kan een MRI scan van het hart worden verkort?
 • Wat is de waarde van beeldvormende biomarkers bij neurodegeneratieve aandoeningen?
 • Wat is de waarde van surveillance voor HCC bij risicogroepen?
 • Wat kan MRI betekenen voor vroege detectie van reumatoide artritis?
 • Is gebruik van gadoliniumhoudend contrast bij MRI schadelijk en/of vervangbaar?
 • Wat is de optimale follow-up na behandeling van longkanker voor detectie van tumorrecidief?
 • Wat is de waarde van (gekwantificeerde) cardiale calcificaties op CT thorax?
 • Wat is de effectiviteit van immunotherapie met lokale tumorbehandelingen (thermale ablatie, radioembolisatie, etc.)?

Klik hier voor de complete formulering van 10 kennisvragen op het gebied van zorgevaluatie en 5 kennisvragen op het gebied van zorginnovatie, zoals nu al beschikbaar. Per kennisvraag zal een onderbouwing volgen.

Subsidieoproep Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) 2023 bij ZonMw

De subsidieoproep ZE&GG-ZonMw staat open voor projectvoorstellen voor zorgevaluatieonderzoek om kennisvragen op kennisagenda’s binnen de medisch specialistische zorg te beantwoorden. Zorgevaluaties onderscheiden zich van ander onderzoek, doordat zij bestaande zorg evalueren. Nadruk ligt op impactvolle onderwerpen: hoge gezondheidswinst, potentiële kostenbesparing en volume.

Randvoorwaarden voor deze subsidie

 • Kennisvraag op bestaande, gepubliceerde kennisagenda
 • Bestaande medisch specialistische zorg in Nederland
 • Kennisvraag oplossen uit module van richtlijnendatabase of resultaat opleveren voor standaard of richtlijn
 • Kosteneffectiviteit
 • Multicenteronderzoek
 • Steunverklaring wetenschappelijke vereniging(en)
 • Uiterlijke startdatum: augustus 2024

Het totale beschikbare subsidiebudget is € 7.000.000. De begroting per onderzoek moet reëel zijn en passen bij de beschreven activiteiten. De hoogst geprioriteerde projectideeën worden uitgenodigd voor het co-creatie proces. In een co-creatie fase van juli t/m november 2023 wordt het projectidee tot een volledige subsidieaanvraag uitgewerkt.

Programmaspecifieke relevantiecriteria

Doelmatigheidswinst ofwel hoe de resultaten gaan bijdragen aan betere zorg tegen lagere of aanvaardbare kosten ten opzichte van het huidige gebruik van de te vergelijken interventie(s) in Nederland en daarnaast:

 • Gezondheidswinst: winst op voor patiënten relevante uitkomstenmaten (klinische uitkomstmaten, PROMs, PREMs) en winst op de ziektelast (bijvoorbeeld in DALY's).
 • Volume: onderbouwing omvang populatie (prevalentie/incidentie), het aantal patiënten, het aantal behandelingen/testen in Nederland. Bijvoorbeeld uit Vektis-, DHD- of DIS-data of kwaliteitsregistraties of een eigen inventarisatie uit patiëntendossiers.
 • Kostenreductie: inschatting van de kosten vanuit het maatschappelijk perspectief en het gezondheidszorgperspectief. 

Urgentie ofwel het genereren van doelmatigheidsgegevens die direct bruikbaar zijn voor praktijk en/of beleid.

 • Toegevoegde waarde: toegevoegde waarde van de kennis die de studie oplevert, door inzicht in de beschikbare kennis over effectiviteit en de verwachte inzichten en opbrengsten.
 • Praktijkvariatie: is er praktijkvariatie en in hoeverre draagt de studie bij aan vermindering daarvan?

Duurzaamheid en arbeidsinzet ofwel de klimaat- en milieu-impact en impact op de arbeidsinzet, vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) belangrijk bij het maken van keuzes in de zorg.

 • Duurzaamheid (klimaat- en milieu-impact): Is er een verschil in klimaat- en/of milieu impact te verwachten? Denk aan pijlers Greendeal: • Terugdringen CO2-uitstoot • Zuiniger gebruik grondstoffen • Minder medicijnresten in het water • Gezondere leefomgeving.
 • Arbeidsinzet: Is er sprake van verschil in tijdsinvestering van verschillende type zorgprofessionals?

Klik hier voor de volledige ZE&GG-subsidieoproep op de website van ZonMw met alle voorwaarden, informatie, etc. en de mogelijkheid tot indiening.

Interesse of vragen

Op basis van deze informatie interesse om zelf (actief) deel te nemen aan de uitwerking van een projectidee of de indiening ervan? Kom op 3 april naar de NVvR Netwerkbijeenkomst - TEAM UP!. Klik hier voor inschrijven. Niet erbij op 3 april of nu al vragen die niet kunnen wachten? De Commissie Wetenschap van de NVvR is te bereiken via een e-mail naar het bureau NVvR.