Kennisagenda 2018-2022

Kennisagenda 2018-2022

De NVvR voert een actueel en integraal kwaliteitsbeleid gericht op goede patiëntenzorg. Een belangrijke doelstelling in dit kwaliteitsbeleid is een continue verbetering en borging van de kwaliteit van zorg. Om de wetenschappelijke basis van de radiologie verder te versterken en daardoor te komen tot verdere verbetering van de zorg voor patiënten, heeft de NVvR geïnventariseerd waar in de dagelijkse praktijkvoering van de radioloog wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Deze zogenaamde kennishiaten kunnen onder andere leiden tot verschillende diagnostische- en behandeltrajecten bij hetzelfde ziektebeeld.
De meest relevante en meest urgente kennishiaten binnen de dagelijks toegepaste radiologische patiëntenzorg worden beschreven in deze Kennisagenda Radiologie. Met daarbij een plan van aanpak hoe deze hiaten met klinisch onderzoek kunnen worden ingevuld. De kennisagenda is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire geneeskunde (NVNG).

Het eindrapport doet verslag van het proces van de inventarisatie en prioritering van kennishiaten. Daarnaast wordt een aanzet gegeven voor het opzetten en uitvoeren van geprioriteerd zorgevaluatieonderzoek. In de kennisagenda wordt een top-10 van de meest urgente radiologische zorgevaluatievragen gepresenteerd, die om nader onderzoek vragen in de nabije toekomst. Deze top-10 bestaat uit onderzoeksvragen op het gebied van de thoraxradiologie, neuroradiologie, cardiovasculaire radiologie, nucleaire geneeskunde, interventieradiologie, hoofd-halsradiologie, alsook discipline overstijgende onderwerpen. Met deze kennisagenda wordt een eerste aanzet gegeven voor een continu zorgevaluatieproces binnen de radiologische zorg.

Documenten

Eindrapport kennisagenda;
Definitieve 10 onderzoeksvragen uit de kennisagenda gepresenteerd aan de AV op 16 november 2017;
Rapport achterbanraadpleging Patiëntenfederatie Nederland;
Fotoimpressie van de prioriteringsbijeenkomst;
Fotoimpressie uitreiking kennisagenda tijdens Radiologendagen 2018.

Werkgroep

dhr. prof. dr. H.J. (Hildo) Lamb, voorzitter
mw. prof. dr. M.G.M. (Mirjam) Hunink
dhr. prof. dr. J.A. (Jim) Reekers
dhr. dr. J.J. (Jan Jaap) Visser
dhr. dr. S.C.A. (Stefan) Steens
dhr. dr. H.W. (Wouter) van Es
dhr. dr. H.C.M. (Harrie) van den Bosch
dhr. dr. K.P. (Krijn) van Lienden
mw. dr. L. (Liesbeth) Reneman
dhr. prof. dr. O.S. (Otto) Hoekstra, vanuit NVNG
mw. dr. S. (Susan) van Dijk, adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten
mw. dr. H. (Hannah) Hoffenkamp, adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten
mw. dr. K. (Karin) Flobbe, senior adviseur kwaliteit, bureau NVvR 

Zie ook: Kennisagenda Radiologie 2023-2027