Publicaties

Uitgaven van MemoRad (2003 tot heden), kwartaalblad van de NVvR voor en door leden. En - voor leden c.q. ingelogde gebruikers - de abstracts en beschikbare presentaties van de Sandwichcursussen (2014 tot heden, voorheen: EduRad). Op de website zijn alleen de presentaties opgenomen waarvoor de spreker toestemming heeft verleend (zie ook bestuursstandpunt Hergebruik beeld- en geluidopnames 2021).

Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVvR.

De NVvR heeft geen patiëntenfolders. Zie hier een aantal links naar ziekenhuizen met patiëntenfolders radiologie op hun website.