Expertise

In de Leidraad Expertiseprocedure bij radiologisch onderzoek ten behoeve van een klachtensituatie elders (geactualiseerde versie dd 19-3-2024) staat beschreven wanneer en hoe externe partijen (aansprakelijkheidsverzekeraars, klachtencommissie van ziekenhuis, etc.) een beroep kunnen doen op de expertise van de NVvR.
De onafhankelijkheid en deskundigheid van de NVvR als wetenschappelijke vereniging dient daarbij als waarborg voor een zorgvuldige en uniform uitgevoerde herbeoordelingsprocedure, die hieronder globaal wordt weergegeven.

1. Aanmelding en kosten

Partijen die ervan gebruik willen maken, kunnen een casus aanmelden bij de commissie Expertise door middel van een formulier dat door beide partijen gezamenlijk dient te worden ingevuld en ingestuurd aan het bureau van de NVvR. Als bijlagen dienen zowel door de patiënt als de radioloog ondertekende toestemmingsformulieren te worden bijgesloten. Stuur geen foto's, casusgegevens of identiteitsgegevens, omdat eerst de ontvankelijkheid van de casus door de Commissie Expertise wordt beoordeeld! Er kan niet afgeweken worden van de vragen aan het Expertisepanel, zoals die in het aanmeldformulier zijn voorgedrukt.

Kosten voor opdrachtgevers:
Er wordt een starttarief berekend van € 225. Daarnaast geldt een uurtarief van € 185,- voor de vier radiologen van het panel. Zij besteden elk gemiddeld 4 uren per casus (dus 4 x 4 x 185 = 2960). Voor de procesbegeleiding door de commissie Expertise wordt gemiddeld drie uur á € 185,- berekend (dus 3 x 185 = 585). Ten slotte wordt een uurtarief voor de ondersteuning door het bureau NVvR gehanteerd van € 80. Gemiddeld besteedt het bureau 10 uur per casus (dus 10 x 80 = 800).
De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. 
De werkelijke kosten voor de afhandeling van een expertisecasus kunnen hoger uitvallen, afhankelijk van de complexiteit van het expertiseverzoek en het al dan niet vlotte verloop van de procedure.

2. Benoeming expertisepanel en inzending casusmateriaal

Nadat de casus ontvankelijk is verklaard en de factuur voor het aanmelden van een casus is betaald, wordt via de sectie* een expertisepanel van vier radiologen samengesteld. De leden van het Expertisepanel blijven anoniem voor de opdrachtgevers. Voor de samenstelling van het Expertisepanel is een benoemingsprocedure vastgesteld. 

Inzending casusmateriaal:
Het is de bedoeling dat tijdens de expertise de eerste beoordelingssituatie zo goed mogelijk wordt gesimuleerd. Aan de opdrachtgevers wordt in deze fase gevraagd al het door de eerste radioloog-beoordelaar gebruikte materiaal, zoals dat bij de eerste beoordeling beschikbaar was (geanonimiseerd) in te sturen, samen met het verslag van de eerste beoordelaar.
In geval van gebruik van usb-sticks: drie usb-sticks met het beeldmateriaal en de klinische gegevens, en twee usb-sticks met beeldmateriaal, klinische gegevens en verslag​, sturen aan mw. mr. JCM Streekstra-van Lieshout, bureau van de NVvR. 

3. Herbeoordeling door expertisepanel

De drie radiologen van het Expertisepanel herbeoordelen ieder individueel de expertisecasus en sturen hun bevindingen aan het vierde panellid: de radioloog-editor. De radioloog-editor stelt een concept-adviesrapportage op, en maakt daarbij melding van eventuele verschillen in beoordeling tussen de panelleden.
De radioloog-editor vergelijkt vervolgens de bevindingen van het panel met het verslag van de eerste beoordelaar en formuleert het resultaat van die vergelijking in een conclusie (met gebruikmaking van een van de zes mogelijke standaardformuleringen, zoals opgenomen in de Leidraad). De radioloog-editor stuurt de concept adviesrapportage met conclusie aan de commissie Expertise van de NVvR. 

4. Toetsing door commissie Expertise

De commissie Expertise bewaakt de zorgvuldigheid van de gehele procedure en controleert of het expertisepanel in alle redelijkheid tot haar conclusie kon komen. Zij legt het concept adviesrapport daarna aan beide opdrachtgevers voor. Eerst voor het blokkeringsrecht van de patiënt, daarna ter controle op feitelijke onjuistheden. De namen van de leden van het Expertisepanel worden daarbij niet bekend gemaakt.

5. Definitieve vaststelling adviesrapportage

Na de reactietermijn wordt een definitieve adviesrapportage opgesteld die - met een eventueel addendum op de conceptrapportage naar aanleiding van een reactie van opdrachtgevers - en een factuur wordt verstuurd aan de opdrachtgevers. Hiermee is de expertiseprocedure afgesloten. Wanneer de betrokken partijen toestemming hebben gegeven voor een evaluatie is het mogelijk dat zij daarvoor in een later stadium nog benaderd worden.   

De procedure zoals hierboven beschreven neemt minimaal zes weken, maar vaker enkele maanden in beslag, mede afhankelijk van de complexiteit van de casus en de kwaliteit van de aangeleverde stukken. 

Onder omstandigheden kan de commissie Expertise besluiten tot een (tijdelijke) aannamestop van nieuwe casus, bijvoorbeeld als het maximale 'aantal casus in behandeling' is bereikt.

* de NVvR kent secties waarbinnen radiologen zich rond een bepaald aandachtsgebied hebben georganiseerd

Gerelateerde documenten:

artikel over Fouten in de radiologie

Hoe werkt het brein bij het verwerken van visuele informatie:
- Vijf verwarrende illusies VPRO
Optische illusies Nemo Kennislink

Informatie voor radiologen-leden van een expertisepanel (toegankelijk na inloggen)