Klachtenprocedure bij onderwijsactiviteiten NVvR

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over (de uitvoering van) onderwijsactiviteiten van de NVvR, als de Sandwichcursus of Radiologendagen, bestaat daarvoor een klachtenregeling. 

Hoe kunt u uw klachten kenbaar maken?
Uw eventuele klachten kunt u mondeling, ter plaatse, melden aan de congresbalie. Daarnaast kunt u uw klacht, tot maximaal 1 maand na afloop van de cursus, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan mw. J. Streekstra-van Lieshout, mw. I. Schoenmakers, of mw. M. Zimmerman, van het bureau van de NVvR.

Klachten over organisatorische kwesties worden voorgelegd aan het (congres)bureau dat de betreffende activiteit organiseert.
Overige klachten:

  • over de Sandwichcursus en de Voortgangstoets worden behandeld door de commissie Onderwijs van de NVvR
  • over de Radiologendagen worden behandeld door het Organisatiecomité Radiologendagen NVvR 
  • klachten over het Regionaal Cursorisch Onderwijs, het Landelijk Differentiantenonderwijs en de cursus Beeldvormende Techniek worden behandeld door de commissie Onderwijs van de NVvR.

Klachtafhandeling
Zo mogelijk wordt er ter plaatse direct met de klager overlegd om tot een oplossing van het probleem te komen. Blijft de klager ontevreden, dan wordt de klager verzocht om de klacht schriftelijk in te dienen.

Op een schriftelijke klacht wordt schriftelijk of per e-mail binnen twee weken een ontvangstbevestiging gestuurd. Daarbij wordt melding gemaakt van de termijn waarop een inhoudelijke reactie op de klacht kan worden verwacht. Er wordt naar gestreefd om deze binnen acht weken te geven. 

Is de klager met de reactie op de klacht akkoord, of reageert hij niet binnen vier weken op het definitieve uitsluitsel, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd. Vindt de klager dat zijn klacht niet naar behoren is afgehandeld of is het ongenoegen niet weggenomen, dan kan de klacht in tweede instantie worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep (Na)scholing van de Federatie Medisch Specialisten (klik hier voor het reglement van deze commissie). 

Registratie
Met klachten en de afhandeling daarvan wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. Schriftelijke klachten worden geregistreerd in het digitale postsysteem van de NVvR en gedurende minimaal vier jaar bewaard.