Publicaties

Uitgaven van MemoRad (2003 tot heden), kwartaalblad van de NVvR voor en door leden. En - voor leden c.q. ingelogde gebruikers - de abstracts en beschikbare presentaties van de Sandwichcursussen (2014 tot heden, voorheen: EduRad). Op de website zijn alleen de presentaties opgenomen waarvoor de spreker toestemming heeft verleend (zie ook bestuursstandpunt Hergebruik beeld- en geluidopnames 2021).

Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVvR.

De NVvR heeft geen eigen patiëntenfolders. Wel draagt de NVvR bij aan patiënteninformatie op thuisarts.nl met betrekking op radiologische onderwerpen. Zie hier en op www.thuisarts.nl.