Lidmaatschapscategorieën NVvR

De NVvR kent gewone leden, juniorleden, emeritusleden en buitengewone leden.

Lidmaatschapscategorieën NVvR

De ledencategorieën zijn als volgt ingedeeld (zie voor de officiële formulering art. 4.2 van de statuten): 

- een gewoon lid is een arts die als radioloog is ingeschreven in het register van de RGS en ook als zodanig functioneert. 

De NVvR kan gewone leden een gereduceerd lidmaatschap aanbieden (reductielidmaatschap) indien aantoonbaar minder wordt verdiend dan 85% van trede 0 van de vigerende AMS (ter indicatie: obv de vigerende AMS 2022 is dit EUR 6.117 bruto per maand of EUR 73.404 bruto per jaar). Dit kan bv door het aanleveren van een recente loonstrook (niet ouder dan éen maand), de laatste jaaropgaaf (niet ouder dan éen jaar) of een (jaar)contract. Dit dient te geschieden vóor 1 december van het lopende jaar, om van kracht te kunnen zijn in het erop volgende jaar. Uiteraard wordt met deze gegevens vertrouwelijk omgegaan. Voor reductieleden geldt het deelnametarief voor juniorleden bij Sandwichcursus en Radiologendagen. Met ingang van 2022 hoeft de bijdrage aan de FMS niet meer te worden betaald.

- een junior-lid is een arts die in Nederland (of tijdelijk in het buitenland) in opleiding is tot radioloog. Juniorleden die aangeven hun opleiding beëindigd te hebben, worden automatisch omgezet naar het gewone lidmaatschap van de NVvR (tenzij ze hun opleiding voortijdig hebben beëindigd). Juniorleden zijn ook automatisch (junior)lid van ESR.

- een buitengewoon lid is
a)een radioloog die als zodanig in het buitenland functioneert en daar in het register is ingeschreven, of
b)een radioloog die wel ingeschreven is in het register van RGS maar niet meer als zodanig praktiseert, of
c)iemand met een academische titel die in Nederland een met de radiologie verwant beroep uitoefent of iemand die een functie vervult die voor de radiologie van grote betekenis is. 
Buitengewoon leden zijn geen automatisch lid van ESR, noch automatisch aangesloten bij FMS.

Buitengewone leden met uitsluitend commerciële intenties bij het NVvR-lidmaatschap worden geweerd. Bij een aanvraag voor het buitengewoon lidmaatschap worden daarom twee referenten/gewoon NVvR-lid gevraagd, samen met inzage in een geldende overeenkomst met een Nederlands ziekenhuis/umc. 

- een emerituslid kan worden, op zijn/haar verzoek, de radioloog, die zestig jaar of ouder is (1) en het beroep van radioloog niet meer uitoefent (2). Het emerituslidmaatschap is dus niet bedoeld voor hen die na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de radiologie nog (parttime) uitoefenen, bv in de vorm van screeningsactiviteiten of waarneming. Zij kunnen, gezien de beperkte inkomsten, in aanmerking komen voor een reductielidmaatschap. De NVvR verzoekt haar leden de juiste ‘status’ op te geven voor het lidmaatschap, aangezien de NVvR volgens haar statuten en die van de FMS verplicht is bij nog praktiserende leden een bijdrage in rekening te brengen en deze vervolgens af te dragen. 
Het emerituslidmaatschap dient schriftelijk te worden aangevraagd vóor 1 december van het lopende jaar, om van kracht te kunnen zijn in het erop volgende jaar. Emeritusleden kunnen lid zijn/blijven van secties, maar zijn geen automatisch lid van ESR, noch automatisch aangesloten bij FMS. 

Een wijziging in het lidmaatschap kan direct na bevestiging door het bureau van de NVvR ingaan, het is afhankelijk van specifieke omstandigheden en afspraken of de betreffende wijziging daadwerkelijk direct ingaat.