Wijziging Wet op bevolkingsonderzoek naar Preventief Gezondheidsonderzoek

De NVvR heeft haar bezwaren tegen onderdelen van het wetsvoorstel Preventief Gezondheidsonderzoek (Wpgo) naar de Vaste Kamercommissie VWS van de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel wordt deze en volgende week in de Tweede Kamer behandeld. 

In het wetsvoorstel Wpgo wordt het begrip bevolkingsonderzoek verruimd, waarmee meer mogelijkheden ontstaan voor screeningsonderzoek naast de landelijke screeningsprogramma's vanuit de overheid. Voorgesteld wordt om bevolkingsonderzoek in te delen in drie risico-categorieën, waaraan naar gelang het risico zwaardere eisen gesteld worden.

Aan de lichtste categorie, voor onderzoek zonder risicovolle handelingen, worden geen extra eisen gesteld. Voorbehouden handelingen en ook MRI-onderzoek gaan vallen in de tweede categorie: gezondheidsonderzoek dat wordt toegestaan mits een kwaliteitsstandaard is opgesteld. Onderzoek waarbij ioniserende straling wordt gebruikt valt in de zwaarste categorie, en blijft vergunningplichtig. Daarnaast staat in het wetsvoorstel een verbod op het melden van nevenbevindingen die betrekking hebben op ernstige, onbehandelbare aandoeningen, tenzij sprake is van gewetensnood.

Onze bezwaren richten zich op meerdere onderdelen van het wetsvoorstel Wpgo:

1. Preventief gezondheidsonderzoek zou slechts mogen worden toegestaan als de baten ervan wetenschappelijk zijn aangetoond.
2. Meer onderzoek naar het effect van preventief gezondheidsonderzoek op reguliere zorg is nodig.
3. Richtlijnen en protocollen van reguliere zorg zijn niet altijd toepasbaar op preventief gezondheidsonderzoek.
4. Objectieve en volledige informatie rondom een specifiek preventief gezondheidsonderzoek dient gegeven te worden door een onafhankelijke partij.
5. De uitkomst van preventief gezondheidsonderzoek zonder gerichte onderzoeksvraag kent vele onzekerheden.
6. De regeling voor nevenbevindingen in Wpgo is om meerdere redenen onwerkbaar.

Binnen de NVvR worden de ontwikkelingen rondom het wetsontwerp aandachtig gevolgd en met verschillende commissies (vnl. commissie Wetenschap, commissie Kwaliteit en commissie Beroepsbelangen) gedeeld, waarna een verenigingsstandpunt geformuleerd kan worden en kenbaar gemaakt.

Lees meer:

-de brief van de NVvR dd 11 maart 2022 aan de Vaste Kamercommissie VWS
-documenten Tweede Kamer Wpgo
-nieuwsbericht 9 december 2021