Van uitwisseling naar beschikbaarheid van beelden en gegevens

Voor veilige, optimale en doelmatige patiëntenzorg is beschikbaarheid van eerder radiologisch onderzoek van een patiënt noodzakelijk (pull), over de grenzen van ziekenhuizen heen en zonder afhankelijkheid van doorsturen (push). In de visie van de NVvR is dit een historische tijdlijn van elke patiënt met alle relevante medische gegevens, incl. beelden, geïntegreerd in de eigen werkomgeving van de zorgprofessional. Met deze boodschap heeft het NVvR bestuur een brief gestuurd aan het Programma Elektronische Gegevensuitwisseling van VWS. Ook staan daarin de zorgen over de mogelijke keuze voor een wijze van beelduitwisseling (IHE/XDS), die de afgelopen 15 jaar in de praktijk nog niet de benodigde functionaliteit en performance heeft gebracht. Klik hier voor de hele brief.

Beeldbeschikbaarheid en Wegiz

Met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) wordt beoogd om via standaarden en normen te komen tot verplichte, elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. Beeldbeschikbaarheid is één van de vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen. Voor elke gegevensuitwisseling vraagt de Wegiz om een kwaliteitsstandaard, informatiestandaard en een norm. Hierover vindt afstemming plaats in de coalitie beeldbeschikbaarheid, met betrokkenheid van de NVvR.

De kwaliteitsstandaard beeldbeschikbaarheid is gebaseerd op de standaard Tijdlijn Radiologische Onderzoeken van de NVvR, die in 2018 in samenwerking met VZVZ is opgesteld. Het Zorginstituut heeft een pré-toets uitgevoerd op de kwaliteitsstandaard en daaruit is versie 0.999 gevolgd. Deze versie is voorgelegd aan de partijen waarmee wordt samengewerkt in het programma Twiin (NVZ, NFU, FMS, Patiëntenfederatie, ZN) met de vraag om ondersteuning voor tripartite indiening bij het register van het Zorginstituut.
Aandachtspunten zijn de benodigde mensen en middelen voor implementatie in de ziekenhuizen, omdat de kosten voor de baten uitgaan. Er is momenteel geen landelijk programma of financieringsregeling voor beeldbeschikbaarheid.

De informatiestandaard beeldbeschikbaarheid wordt door Nictiz opgesteld en voor de norm heeft VWS opdracht gegeven aan NEN. De NVvR pleit voor toetsing op functionaliteit en performance van een norm in de praktijk (proof-of-concept), alvorens definitieve besluiten te nemen. Een proof-of-concept vraagt tevens om keuzes te maken voor de landelijke infrastructuur en bijbehorende landelijke voorzieningen, die zullen worden gebruikt voor meer gegevensuitwisselingen.

Behandeling van de Wegiz in de Tweede Kamer is sinds begin dit jaar een aantal malen uitgesteld en staat momenteel op de planning voor 7, 8 of 9 september 2022.