Capaciteitsonderzoek MRI borstkankerscreening

In opdracht van het RIVM zijn afgelopen week alle ziekenhuizen benaderd voor een capaciteitsonderzoek voor de inzet van MRI voor borstkankerscreening. Vooruitlopend op een besluit door de minister van VWS over opname in het bevolkingsonderzoek borstkanker is de vraag of vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel nu al MRI screening kan worden aangeboden met de beschikbare infrastructuur in Nederland.

Het doel van het capaciteitsonderzoek is tweeledig:
a) in kaart brengen of zorginstellingen de bereidheid en mogelijkheid hebben om MRI-capaciteit (apparatuur, personeel en infrastructuur), tegen vergoeding, beschikbaar te stellen voor screening op borstkanker, en;
b) onderzoeken of de beschikbare capaciteit voldoende is om aan de vraag te voldoen.
Het gaat hierbij om de acquisitie van MRI-beelden (beoordeling en verslaglegging zullen conform het mammografisch bevolkingsonderzoek centraal worden georganiseerd), en om beschikbaarheid van personeel en apparatuur voor eventuele vervolgdiagnostiek.

De NVvR ondersteunt dit capaciteitsonderzoek om MRI-screening binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker mogelijk te maken en geeft medewerking aan de uitvoering. De uitnodiging voor het onderzoek wordt verstuurd aan de raden van bestuur van zorginstellingen, die zullen worden gevraagd deze door te zetten naar het afdelingshoofd en/of management van de afdeling radiologie. Zij worden verzocht een digitale vragenlijst in te vullen.

De leden van de sectie Mammaradiologie hebben een mailing ontvangen, waarin ze zijn gevraagd in hun eigen ziekenhuis deelname aan het onderzoek te stimuleren en inhoudelijk bij te dragen aan het invullen van de vragenlijst. Ook wanneer een ziekenhuis geen capaciteit heeft, biedt de vragenlijst ruimte om aan te geven wanneer en onder welke voorwaarden wel capaciteit zou kunnen ontstaan, of wel capaciteit zou kunnen worden gecreëerd.

Zie hier het eerdere nieuwsbericht Kan MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk mogelijk worden gemaakt? d.d. 1 oktober 2021.