Algemene informatie Cursorisch Onderwijs in het kader van Deelcertificering

Het volgen van enkele onderdelen van het regionaal cursorisch onderwijs (RCO) radiologie en van de cursussen beeldvormende technieken (BVT) maakt deel uit van de deelcertificering radiologie / nucleaire geneeskunde. U kunt zich voor dit onderwijs aanmelden bij het RCO secretariaat, zie onder. Vervolgens krijgt u de cursusinformatie toegestuurd, waaronder de cursusdata, locaties en studiestof.

Per 1 mei 2018 wordt voor de bekostiging van dit onderwijs aan elke deelnemende radioloog of nucleaire geneeskundige per dagdeel een bedrag van €75 in rekening gebracht. Voor degenen die daarna bij de commissie Deelcertificering NVvR/NVNG een deelcertificaat aanvragen (€250 euro per deelcertificaat) worden reeds betaalde dagdelen in mindering gebracht op het tarief voor een deelcertificaat tot een maximum van €250. De commissie Deelcertificering NVvR/NVNG is opgeheven per 1 januari 2022. 

Het cursorisch onderwijs wordt in vier regio’s georganiseerd, waarbij de onderwijs- en opleidingsregio’s (OOR’s) twee-aan-twee in clusters samenwerken: cluster Midden (OOR’s Amsterdam-AMC en Utrecht), cluster Oost (Groningen en Nijmegen), cluster West (Amsterdam-VU en Leiden) en cluster Zuid (Maastricht en Rotterdam). Het onderwijs in cluster Oost vindt plaats in Zwolle, in cluster Zuid in Eindhoven, en in de clusters Midden en West in de participerende opleidingsziekenhuizen.

Er wordt naar gestreefd u in te delen in de regio in de buurt van uw werkadres. Als er echter veel aanmeldingen in een bepaalde regio zijn kan het voorkomen dat u elders wordt ingedeeld. In uitzonderingsgevallen kunt u deelnemen in een andere regio dan waarvoor u bent ingedeeld. Neem hiervoor zo nodig contact op met het onderwijssecretariaat.

U kunt zich per mail aanmelden bij het onderwijssecretariaat van het RCO, mailadres: onderwijs.radiologie@umcutrecht.nl
Geef bij de aanmelding s.v.p. de volgende gegevens op:
- naam en voorletters
- mailadres
- uw specialisme
- lidnummer NVvR of NVNG
- werkadres (ziekenhuis)
- gewenst deelcertificaat
- gewenste onderwijsregio

Benadrukt moet worden dat het deelcertificaat alleen geldig is in een ziekenhuis waar een goede samenwerking bestaat tussen radiologen en nucleair geneeskundigen.

Uitbreiding eisen deelcertificaat inzake Onderwijs Stralingshygiëne in het kader van Deelcertificering, met ingang van maart 2016

De deelcertificaten nucleaire geneeskunde voor radiologen (oncologische PET-CT, MSK Spect-CT en myocardperfusiescintigrafie) kwalificeren voor de gehele procedure, inclusief het toedienen van radiofarmacon.

Overleg met de voorzitter van het landelijk College van Opleiders Stralingsbescherming, de heer Van Dullemen, leerde ons echter dat het certificaat Stralingshygiëne 3M dat de meeste radiologen bezitten hier vanuit wettelijk oogpunt geen bevoegdheid voor geeft. Navraag bij het Ministerie van VWS bevestigt dit standpunt.

Het spreekt voor zich dat we als beroepsvereniging NVvR/NVNG geen deelcertificaten kunnen uitreiken waaraan een wettelijk verplichte eis ontbreekt. Vandaar dat we ons genoodzaakt zien om de eisen zoals op de website gepubliceerd uit te breiden met een bewijs van bevoegdheid voor het werken met open bronnen.

De cursus Stralingshygiëne voor Radiologen (voormalige 3M cursus) die sinds najaar 2016 jaarlijks door Boerhaave Nascholing voor de aios radiologie wordt georganiseerd, bevat een module over het werken met open bronnen (onder bepaalde beperkende voorwaarden, zoals therapie). Radiologen en ouderejaars aios die alsnog deze bevoegdheid willen verwerven kunnen aansluiten bij deze cursus. Nadere informatie daarover kunt u verkrijgen via de website van Boerhaave Nascholing in Leiden (www.boerhaavenascholing.nl). In hoeverre er landelijk nog andere opleidingsinstellingen Stralingshygiëne zijn die deze cursus gaan aanbieden is ons op dit moment niet bekend.

Het Concilium Radiologicum ziet een reparatiecursus als een noodzakelijke aanvulling voor het verwerven van een deelcertificaat, in het belang van de veiligheid van patiënten en medewerkers, en wenst u een vruchtbare cursus toe.
 

Informatie Stralingsonderwijs