Preventief gezondheidsonderzoek

Preventief gezondheidsonderzoek is een medisch onderzoek op verzoek van een persoon, die geen gezondheidsklachten heeft. Op dit gebied zijn een wetswijziging en kwaliteitsstandaard in de maak, waar de NVvR kanttekeningen bij plaatst.

Wijziging Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo)

Op dit moment wordt een wijzigingsvoorstel voor de Wbo behandeld in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel beoogt de definitie van het begrip bevolkingsonderzoek te verruimen. Voorgesteld wordt om bevolkingsonderzoek in te delen in drie risico-categorieën, waaraan naar gelang het risico zwaardere eisen gesteld worden. Het wetsvoorstel geeft een prikkel om bij een bevolkingsonderzoek met een medisch risico een professionele kwaliteitsstandaard op te stellen. Als die standaard er is, hoeft er geen vergunning te worden aangevraagd. Dit betekent dat bevolkingsonderzoek met een medisch risico buiten de reguliere zorg kan worden aangeboden, mits de aanbieder zich aan de standaard houdt. Gezondheidsonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling blijft wel vergunning plichtig.

Kwaliteitsstandaard NEN-normontwerp 8051 ‘Kwaliteitsstandaard preventief gezondheidsonderzoek’

Diverse commerciële partijen, die preventief gezondheidsonderzoek willen aanbieden, hebben zich verenigd in de NVvPG en een concept kwaliteitsstandaard opgesteld: het NEN-normontwerp 8051. Daarmee anticiperen ze op de bovenvermelde wijziging van de Wbo. Met het NEN-normontwerp 8051 wordt beoogd om de multidisciplinaire richtlijn preventief medisch onderzoek (PMO) te vervangen, waaraan de NVvR - in navolging van de KNMG - enkele jaren geleden haar steun heeft ingetrokken (zie nieuwsbericht 2017). De NVvR heeft - net als bijna alle andere wetenschappelijke verenigingen - niet meegewerkt aan de kwaliteitsstandaard van de NVvPG. Wel is gereageerd op het concept.

Standpunt NVvR

De NVvR is geen voorstander van preventief gezondheidsonderzoek dat niet evidence-based is, en heeft in die lijn gereageerd op het NEN-normontwerp 8051. U kunt de commentaren per paragraaf van de NVvR op het NEN-normontwerp 8051 hier inzien. De reactie is gegeven in afstemming tussen het bestuur, commissie Kwaliteit en commissie voor Beroepsaangelegenheden.

Daarnaast maakt de NVvR zich zorgen over onderdelen van het huidige wetsontwerp Wbo. Deze zorgen worden gedeeld door de FMS, en geprobeerd wordt om deze over te brengen aan de politiek. Het is nog onbekend wanneer het wetsontwerp opnieuw wordt besproken in de Tweede Kamer, eerder werd gestreefd naar inwerkingtreding van de wet per 1 juli 2022.

Binnen de NVvR wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het verenigingsstandpunt, waarin rekening wordt gehouden met de inhoud van de nieuwe Wbo. Het bestuur zal de leden hiervan op de hoogte houden.