Straling

Hier is informatie over Straling opgenomen, zowel voor radiologen als andere geïnteresseerden.

Vanaf 6 februari 2018 is een nieuw Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) van kracht. Dit besluit is de Nederlandse uitwerking van eerdere Europese regelgeving voor groepen, die te maken hebben met ioniserende straling, zoals patiënten en radiologen. Het vervangt de huidige regelgeving stralingsbescherming. 

Links naar documenten in kader Bbs
1. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (23 oktober 2017)
2. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (9 januari 2018)
3. Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling (23 januari 2018)
4. Regeling stralingsbescherming medische blootstelling (12 januari 2018)
5. ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (9 januari 2018)

Dit document van de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) visualiseert de aanpassingen en samenhang van bovenstaande documenten. Meer informatie, toolkit, etc.? Zie website ANVS over stralingsbescherming.

In opdracht en onder regie van VWS is een praktische richtlijn gemaakt voor het veld waarin de verantwoordelijkheidsstructuur rondom het gebruik van ioniserende straling in zorginstellingen is vastgelegd. Zie de op de website van NCS de richtlijn Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming in Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg (17 juni 2022).

Daarnaast is relevant:
Richtlijn Beeldvorming met ioniserende straling en stroomschema (18 november 2021)

Links naar informatie over straling
-De NVvR heeft een voorlichtingspagina over straling voor patiënten opgesteld. 
-De site van het Reactor Instituut Delft is primair bedoeld voor informatievoorziening aan het publiek over straling, maar kan ook interessant zijn voor het onderwijs, of voor opleiders en vakspecialisten die voorlichtingsmateriaal zoeken.
-Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt informatie op haar website aan over het veilig werken met straling. 
-De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Samenwerking (ANVS) is opgericht per 1 januari 2015. De ANVS heeft taken van de rijksoverheid op het gebied van vergunningverlening, wet- en regelgeving, toezicht en handhaving. Ook het RIVM heeft toezichthoudende taken en publiceert regelmatig rapporten over medische stralingstoepassing in Nederland.
-De afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde van het ErasmusMC heeft in 2015 een informatief magazine Stralend; Alles over Straling uitgegeven. 

VOOR RADIOLOGEN
De NVvR is vertegenwoordigd in de Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (NCS). NCS is een orgaan waarin allerlei instanties die betrokken zijn bij straling in ziekenhuizen samenwerken. Ook is de NVvR aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiene (NVS), waar diverse deskundigen samenwerken om mensen, dieren, planten en goederen te beschermen tegen straling. Binnen de NVvR worden stralingsonderwerpen behartigd door de sectie Techniek.

Vragen over Stralingsonderwijs of de geldigheid van behaalde stralingsdiploma's? Of over diagnostische referentieniveau's, zoals opgesteld door NCS? Wellicht over de bevoegdheid van physician assistants?