Expertise

De NVvR heeft een Leidraad Expertiseprocedure bij radiologisch onderzoek ten behoeve van een klachtensituatie elders opgesteld. Externe partijen (aansprakelijkheidsverzekeraars, klachtencommissie van ziekenhuis, etc.) kunnen een beroep doen op de expertise van de NVvR. De onafhankelijkheid en deskundigheid van de NVvR als wetenschappelijke vereniging dient daarbij als waarborg voor een zorgvuldige en uniform uitgevoerde herbeoordelingsprocedure, die hieronder kort puntsgewijs wordt weergegeven.

 

1. Partijen die ervan gebruik willen maken, geven middels toestemmingsformulieren een akkoord met o.a. het gebruik van hun gegevens. Samen met een korte toelichting op de casus (medisch-inhoudelijke beschrijving en globale geografische informatie) kan een expertiseverzoek door beide partijen gezamenlijk worden voorgelegd aan de Commissie Expertise via mail aan het bureau van de NVvR. Stuur geen foto's, casusgegevens of identiteitsgegevens, omdat eerst de ontvankelijkheid van de casus door de Commissie Expertise wordt beoordeeld!

2. Nadat de casus ontvankelijk is verklaard, wordt via de sectie - de NVvR kent secties waarbinnen radiologen zich hebben georganiseerd rondom een bepaald aandachtsgebied in de radiologie - een expertisepanel van drie radiologen samengesteld. Voor leden van het Expertisepanel is een profiel opgesteld. 

3. Het Expertisepanel brengt in consensus verslag uit aan de commissie Expertise van de NVvR. De commissie Expertise onderhoudt de contacten met de opdrachtgevers, en legt daarom het concept adviesrapport aan beide opdrachtgevers voor ter controle op feitelijke onjuistheden. De namen van de leden van het Expertisepanel worden niet bekend gemaakt.

4. De definitieve adviesrapportage wordt samen met een factuur aan de opdrachtgevers verstuurd.